The importamnt thing is not to stop questioning.

Essay by KoliflowerCollege, UndergraduateB+, May 2014

download word file, 4 pages 0.0

Downloaded 1 times

Quote from Albert'a Einstein "The important thing is not to stop questioning" caught my attention. This statement made ​​me asked myself. Is asking questions important? What benefits do we have when we ask questions?

It is not so complicated as it seems. The answer is very simple.

Questions are forcing us to "think". They lead to the formulation of responses in which we believe and also motivate us to act, based on our own considerations.

To bardzo proste. Pytania zmuszają do myślenia, prowadzą do sformułowania odpowiedzi, w które sami wierzymy, i motywują nas do działania w oparciu o własne przemyślenia.

Asking questions protect us from passive acceptance of what others are saying, prevents stagnation, and inspires vigorous uses of our creative capabilities to resolve the problem.

Zadawanie pytań chroni przed biernym przyjmowaniem tego, co mówią inni, i przeciwdziała stagnacji, a także inspiruje do energicznego zastosowania naszych zdolności twórczych w celu rozwiązania problemu.

Besides questions give new meaning to the relationship between people.

Asking we show respect the other person, thanks to our interlocutor may observe, that he is very important to us.

And because such an approach alters the relationship, it also changes us.

Ponadto pytania definiują na nowo zależności między ludźmi.

Przez pytania okazuję szacunek drugiej osobie i komunikuję, że jest równie wartościowa.

A ponieważ takie podejście zmienia relację, zmienia także nas samych.

What else makes asking questions that important?

Primarily, it creates an detente atmosphere which make both sides participate at ease in the conversation.

Replies provide the inquirer valid or necessary information.

Dlaczego zadawanie pytań jest tak ważne? Przede wszystkim pytania stwarzają atmosferę odprężenia, za ich sprawą obie strony mogą uczestniczyć w rozmowie i są pobudzone do myślenia. Odpowiedzi dostarczają pytającemu ważnych lub zgoła niezbędnych informacji.

By asking questions and encouraging others to speak you get something...