Lietuvos teismu istatymas

Essay by Milia October 2004

download word file, 72 pages 5.0

Downloaded 19 times

Įstatymas paskelbtas: in., 1994, Nr. 46-851

Neoficialus įstatymo tekstas

LIETUVOS RESPUBLIKOS

T E I S M Ų

ĮSTATYMAS

1994 m. gegu ės 31 d. Nr. I-480

Vilnius

Nauja įstatymo redakcija nuo 2002 m. gegu ės 1 d.:

Nr. IX-732, 2002-01-24, in., 2002, Nr. 17-649 (2002-02-20)

Lietuvos Respublikos teismų įstatymas nustato Lietuvos Respublikos teismų sistemą, jų kompetenciją, teismų organizavimo, veiklos, administravimo ir savivaldos sistemą, principus, teisėjų statusą, pretendentų į teisėjus atrankos, jų skyrimo teisėjais, teisėjų karjeros, atsakomybės procedūras, teisėjų socialines garantijas, kitus su teismais susijusius klausimus.

Shiame Įstatyme nustatytas teismų organizavimo ir veiklos, teisėjų statuso ir su jais susijusių santykių teisinis reglamentavimas pagrįstas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, kituose įstatymuose bei Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse įtvirtintais visuotinai pripa intais teisės principais: pagarbos mogaus teisėms ir laisvėms, tarp jų asmens teise į teisminę gynybą, teise, kad kiekvieno asmens byla būtų vieshai ir teisingai ishnagrinėta nepriklausomo ir neshalishko teismo, valstybės vald ios padalijimo principu, pagal kurį teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai, teisės virshenybės, teismų ir teisėjų nepriklausomumo, teismų organizacinio savarankishkumo, jų finansinio nepriklausomumo nuo kitų valstybės vald ios institucijų ir pareigūnų sprendimų, teismų savireguliacijos ir savivaldos, kitais teismų sutvarkymo, teisėjų statuso ir teismo proceso principais.

I DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

I SKYRIUS

PAGRINDINIAI TEISMŲ ORGANIZAVIMO

IR VEIKLOS PRINCIPAI

1 straipsnis. Teisingumo vykdymas

1. Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai.

2. Teismai sprendimus bylose priima Lietuvos Respublikos vardu.

3. Bylose teismų priimtus sprendimus gali per iūrėti tik teismas ir tik įstatymų nustatyta tvarka.

2 straipsnis. Teismų nepriklausomumas

Teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi nuo kitų valstybės vald ios institucijų, pareigūnų, politinių partijų, politinių ir visuomeninių organizacijų ir kitų asmenų.

3 straipsnis. Teisėjų nepriklausomumas

1. Teisėjų nepriklausomumo garantijas bei teisėjų statusą nustato Lietuvos Respublikos Konstitucija, shis ir kiti įstatymai bei kiti teisės aktai.

2. Teisėjai, vykdydami teisingumą, veikia neshalishkai ir klauso tik įstatymų.

3. Teisėjai, vykdydami teisingumą, yra...