The monetary policy of Czech Republic

Essay by anitabandita1 November 2004

download word file, 49 pages 1.0

Obsah ......................................................................................................1

1.Úvod 2

2.Teoreticko-metodologická část 2

2.1 Vymezení základních pojmů 2

2.1.1 Měnová politika 2

2.1.1.1 Nástroje měnové politiky 3

2.1.1.2 Re imy měnové politiky 4

2.1.2 Centrální banka 4

2.1.2.1 Nezávislost ČNB 5

3.Analytická část 6

3.1.Vstup České republiky do EU 6

3.1.1 Postup integrace ČNB do EU - etapy integrace 6

3.1.2.Ekonomická kritéria integrace 7

3.1.3 Měnová politika ČNB před vstupem do EU 9

3.1.4 Měnová politika ČNB po vstupu ČR do EU 10

3.2.Důsledky integrace pro hospodářství 10

3.2.1Výhody a nevýhody transformace: 12

3.2.2 Analýza ekonomických ukazatelů 12

3.3 Porovnání ekonomického vývoje zemí před a po vstupu do EU 19

3.4 Porovnáni ekonomických ukazatelů ČR s ukazateli ostatních integrujících zemí 21

3.4.1 Výchozí podmínky ČR 21

3.4.2 Vývoj ve vybraných zemí a jejich komparace 22

3.4.2.1. Situace v současnosti 24

4.Závěr 26

Seznam literatury 27

Abstract....................................................................................................................................29

1.Úvod

Integrace České Republiky do Evropské unie (EU) je základním východiskem pro to, aby se výkonnost české ekonomiky mohla vyrovnat s vyspělými tr ními ekonomikami předevshím západoevropských zemí.

Integrační proces není jednoduchou zále itostí a nelze ji uskutečnit v průběhu několika dnů. Vyvolává potřebu koordinace měnových politik členských zemí a větshí stabilizaci kurzů jejich měn.

Jedním z hlavních úkolů České Národní Banky (ČNB) je podporovat obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udr itelnému hospodářskému růstu. Podobnou úlohu mají centrální banky ve větshině demokratických zemí s tr ní ekonomikou. Úloha zajistit stabilitu cen v ekonomice, tj. přispět k tvorbě stabilního prostředí pro rozvoj podnikatelských aktivit, je výrazem odpovědnosti centrálních bank za udr itelný ekonomický vývoj. Na cestě přeměny jsou národní banky transformujících se zemí nuceny plnit určitá hospodářsko-politická kritéria, která vyplývají z různých mezinárodních dohod. ČNB také není výjimkou.

Jaký vliv na hospodářství má plnění těchto kritérii? Jaké jsou klady a zápory přistoupení České republiky...