Racism

Essay by mimmiLHigh School, 10th gradeA-, August 2006

download word file, 7 pages 5.0

Downloaded 20 times

Inledning

Jag har valt att belysa denna uppsatts mest på våra rasistiska problem idag och var de kan grunda sig i. Kan vem som helst bli rasist och vad krävs då för det? Varför finns det rasism överhuvudtaget? Är det något nödvändigt för att människan ska överleva? Dessa frågor är bara några i mängzen som jag tar upp. För uppsatsen har jag använt mig av det material vi fått i skolan samt mina egna och mina vänners tankar om rasismen och nazismen idag.

Mina erfarenheter

Jag har ganska många och olika erfarenheter om både rasism och nazism. Jag har bott på flera olika ställen och har mött väldigt många olika människor. På de flesta små ställen jag bott på har rasismen varit av den outtalade sorten. Man pratar inte om att man inte tycker om "de där svarta" men när t.ex. ett rån dar begåtts kan man vara säker på att de var de som gjorde det.

Den lilla småstadsrasisten tror jag mest grundar sig i en rädsla för det okända. De är lika negativt inställda till invandrare som till homosexuella. Dock är inte småstadsrasisten lika "farlig" som de i de större samhällena. Eftersom det finn sen alla-känner-alla känsla på minde ställen vet man vilka som tycker vad.

Om du blir medlem och loggar in så slipper du reklamen!

Det större samhället jag bodde i fanns det båda rasister och nazister i min vänskapskrets. De var inte negativt inställda till mig även fast jag tyckte att deras åsikter var helt fel. Nu i efterhand har jag förstått att de bara var ute efter en identitet i ett samhälle där alla är anonyma. (Det mångkulturella samhället, Rolf Lindberg) De ville dessutom lägga sina egna problem såsom arbetslöshet, Familjeproblem mm. mm. på någon. Då var det lätt att lägga dom på en...