Verenigd Europa - hemel of hel?

Essay by StevenGHigh School, 12th grade November 2008

download word file, 5 pages 0.0

Downloaded 950 times

�PAGE � �PAGE �2�

Verenigd Europa: hemel of hel?

Daarom willen ook vele Oost-Europese burgers migreren naar het rijkere West-Europa. Door de eenmaking zal met de steun van het Westen de economie in de nieuwe lidstaten zeker aanzwengelen. Ik vind dit een zeer goede zaak, want hierdoor zal het verschil tussen arm en rijk verkleinen. Langs de andere kant vind ik het ook wel spijtig want binnen een tiental jaar zal je niet meer "supergoedkoop" naar Slowakije, .. op reis kunnen gaan.

Het vergroten van de mogelijkheden voor de burgers, vind ik een derde goede zaak. Door de eenmaking van Europa wordt de handel van materialen binnen Europa verbeterd en wordt de arbeidsmarkt vergroot. Het reizen binnen Europa wordt nu eenvoudiger gemaakt door het openstellen van de grenzen en door de eenheidsmunt. Volgens mij is dit een ideale manier om Europa dichter bij de burgers te brengen.

Nochtans brengt het verdwijnen van de grenzen ook veel nadelen met zich mee voor de burgers. Voor bedrijven bijvoorbeeld wordt het verhuizen naar andere landen vereenvoudigd. Wanneer grondstoffen en arbeidskosten in een ander Europees land goedkoper te verkrijgen zijn, is er niet veel meer nodig om een aantal Belgische vestigingen te sluiten. Naar mijn mening is dit een slechte zaak voor de Belgische werknemer. Het zorgt voor een toename van de werkeloosheid. Niet zolang geleden hebben we hiermee te maken gekregen. Door de openstelling van de grenzen mogen bijvoorbeeld Poolse arbeiders hier komen werken. Hiermee kregen we dan ook te maken in de "Zwan-fabriek". Deze fabriek wilde eigen Belgische werknemers ontslagen om goedkopere, Poolse werknemers in dienst te nemen. Een grote staking was natuurlijk de reactie van de Belgische werknemers waardoor zij hier een stokje voor konden steken.

Nog een groot breekpunt blijft de Europese grondwet. De Europese Grondwet) is een voorstel voor een verdrag tussen de lidstaten van de Europese Unie. Als het verdrag door de lidstaten geratificeerd wordt, zal het de nieuwe, wettelijke grondslag gaan vormen van de Unie.

Nadat Frankrijk en Nederland in mei en juni 2005 het verdrag in een referendum hadden verworpen, besloot de Europese Raad in haar top van 16-17 juni 2005 tot uitstel van ratificatie. Tien landen hadden op dat moment het verdrag geratificeerd. De oorspronkelijk geplande datum van 1 november 2006 waarop de Grondwet van kracht zou worden, werd met onbepaalde tijd verlengd. Veel landen kondigden aan hun ratificatie, al dan niet per referendum, uit te stellen.

Als ikzelf zou moeten stemmen, zou niet weten ja of nee te stemmen, ik vind dat onze bevolking weinig informatie heeft gekregen van de overheid over de Europese grondwet en wat deze inhoudt. Na zelf veel opzoekingwerk gedaan te hebben kwam ik op enkele positieve en negatieve punten van deze grondwet. Ik zal jullie er een paar zeggen. Positief is dat de burgers een recht van petitie krijgen. Dus met een miljoen handtekeningen kan een niet-bindend voorstel aan de Europese Commissie worden gedaan. Vind ik persoonlijk wel een goed idee. Maar er zijn dan ook weer enkele negatieve punten te vinden. Een grondwet is de basis van de rechtsstaat en moet dus door iedereen, ongeacht opleiding, gelezen én begrepen kunnen worden. Zoals ik al zei voldoet deze Europese grondwet totaal niet aan die eisen en is dus niet geschikt om als grondwet te dienen. Ook regelt de grondwet dat er een Europese minister-president komt. Dit is echter géén gekozen president. Daarmee is de claim dat Europa democratischer wordt al weerlegd. Bovendien wordt uw stem aanzienlijk minder waard. Nu bent u één van de 15 miljoen die ergens over mogen stemmen, na invoering van de grondwet bent u één van de 440 miljoen.

Ik heb vele goede aspecten in de Europese grondwet gevonden maar toch nog een aantal die mij zeker stoorden. En aangezien enkele grootmachten als Frankrijk en Duitsland ook al tegen gestemd hebben, denk ik dat enkele aanpassingen geen slecht zouden doen.

Sources:

-http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Unie

-http://www.libertarian.nl/NL/archives/000103.php

-http://www.europasite.net/1944tot1957.htm

-http://www.grondweteuropa.nl/9326000/1f/j9vvgjnazrhmix9/vgm7mnoukkzc

�PAGE � �PAGE �2�