Essays Tagged: "ke atas"

Aspek budaya dalam penterjemahan novel Memoirs of a Geisha

ian ini dilakukan adalah untuk melihat bagaimana penterjemah menterjemah perkataan, frasa atau ayat ke dalam bahasa sasaran dan apakah faktor-faktor budaya sertá faktor lain yang menyebabkan da ... tau makna perkataan, frasa atau ayat dalam novel tersebut telah berubah maknanya selepas diterjemah ke dalam bahasa sasaran. Kaedah kajian yang digunakan adalah dengan menganalisi data dari sebuah nov ...

(5 pages) 3198 0 0.0 Aug/2009

Subjects: Humanities Essays > Language Studies

GEJALA PEMBUANGAN BAYI

PENDAHULUANSetiap umat Islam digalakkan membangun untuk mengecapi kemajuan fizikal atau keduniaan. Namun begitu, Islam tidak meminggirkan pembangunan rohani atau keak ... egitu, Islam tidak meminggirkan pembangunan rohani atau keakhiratan. Hal ini bererti dalam mengejar kemajuan, pembangunan akhlak dan dalaman manusia haruslah dititikberatkan agar pembangunan fizikal d ... pandangan Allah S.W.T.Kita dapat melihat dewasa ini terlalu banyak gejala sosial yang berlaku dalam kehidupan manusia yang beragama Islam contohnya seperti pembuangan bayi. Maka sekiranya ia berterusa ...

(2 pages) 0 0 0.0 Dec/2012

Subjects: Art Essays