Den Amerikanske sitcom Og Dens Historie

Essay by cookie1983University, Bachelor'sA-, April 2009

download word file, 20 pages 3.0

Downloaded 12 times

IndholdsfortegnelseIndledning..………………………………………………………………………………….......2Sitcom som genreHandling, opbygning og social betydning…………………………………………………...21950’erneDe første sitcoms og etnicitet………………………………………………………………...4Father Knows Best: Hvide familier og domestic comedy…………………………………...4I love Lucy: Energi i højsædet………………………………………………………………..51960’erneThe Berverly Hillbillies: En langt fra normal familie………………………………………..6The Addams Familiy: Fantasifuldhed og monstre…………………………………………...71970’erneAll in the Familiy: Socialt og politisk indhold……………………………………………….8M*A*S*H: En sitcom, der bryder med konventionerne……………………………………..9The Mary Tyler Moore Show: Ud med den traditionelle kvinderolle………………………..101980’erneCosby Show: Tilbage til domestic comedy’s værdier………………………………………..10Roseanne: Omvæltning af kønsrollerne……………………………………………………...111990’erne og nyere tidFriends, Seinfeld, Will & Grace og Frasier: Singlekultur og karakter - og plotudvikling......11Konklusion……………………………………………………………………………….13Litteraturliste……………………………………………………………………………..15IndledningDen amerikanske sitcom har gået sin sejrsgang – ikke bare i USA, men også i resten af verden. I USA er sitcom’en med over 50 år på bagen et folkeeje, som helt fra starten har domineret top 10 lister over ugens seertal. Inden for underholdningsgenren er den amerikanske sitcom med andre ord den mest levedygtige og populære genre i tv’s historie.1Denne opgave har til formål at redegøre for den historiske udvikling af den amerikanske sitcom.

På grund af opgavens begrænsede omfang vil den overvejende være deskriptiv af natur, og mit fokus vil være på de mere overordnede tendenser og forandringer, som formatet har gennemgået både på indholdssiden og den formmæssige side. Da der er produceret et enormt antal sitcoms gennem årene og ikke er plads til at inddrage dem alle i denne opgave, vil de sitcoms, jeg berører, være enten historisk vigtige eller være repræsentative for en bølge af sitcoms inden for en given årrække. Opgaven vil desuden være tilnærmelsesvis kronologisk, da jeg mener dette er den mest logiske måde at redegøre for udviklingen på. Det er dog vigtigt at notere sig, at de udviklingstræk der ridses op inden for de enkelte årtier, også kan forekomme i andre årtier, men har en særlig dominerende plads i det årti den i opgaven placeres.

Før jeg begynder på den historiske udvikling...