Fremmedgørelse

Essay by Nils Dilau SørensenUniversity, Bachelor'sA, November 1996

download word file, 5 pages 5.0

Downloaded 29 times

God stil. Undgå småfejl, måske højere karakter.

Fremmedgørelse. - Hvornår og hvorfor ?

Når man hører ordet fremmedgørelse, bliver man let i tvivl om, hvad ordet egentlig betyder. Jeg tror ikke engang, at man kunne finde frem til en lysende klar definition på ordets betydning, selvom man spurgte mange forskellige mennesker. For det er nemlig meget forskelligt fra person til person, hvorledes man tolker dét, at føle sig fremmed. Selv de personer, filosoffer og psykologer, der anvender begrebet fremmedgørelse, har ingen nøjagtig definition på begrebet bortset fra, at det handler om adskillelse. Jeg vil i det følgende prøve at komme med nogle eksempler, der belyser dét at føle en fremmedgørelse for ét eller andet.

Lad mig med det samme fastslå, hvilke begreber, jeg mener, der kan give én en følelse af frem-medgørelse. Det drejer sig om følgende: mennesker, kultur, samfundet, arbejdet, livet og én selv.

Jeg vil lægge ud med den mest almindelige situation, hvor jeg ville få en følelse af fremmedgørelse.

Nemlig den situation hvor jeg opholder mig i et land med totalt anderledes skikke, normer og religioner, og at jeg endvidere føler mig utilpas blandt dem. Grunden til følelsen af fremmedgørelse er selvfølgelig helt klart, fordi jeg ikke føler mig tryg ved deres helt anderledes skikke, normer og religion. For hvis jeg følte mig tilpas blandt dem, ville jeg nok nærmere få en følelse af at være ander-ledes, og ikke af fremmedgørelse.

Man kan også få en følelse af fremmedgørelse blandt mennesker, man kender meget godt. F.eks. hvis et menneske, man kender godt, pludselig kommer med nogle udtalelser, eller gør nogle ting, som man ikke kan forholde sig til. Denne ukendte side af personen giver dermed én en følelse af noget fremmed ved personen. Mange mennesker vil nok give mig ret i ovenstående eksempel, hvilket de dermed også...