Pracovná Disciplína

Essay by martin83vCollege, UndergraduateA, November 2007

download word file, 6 pages 0.0

Downloaded 6 times

Ako každý občan tak aj občania Slovenskej republiky ktorý chce uživiť svoju rodinu či blízkych potrebuje pracú. Prácu ako takú môže občan Slovenskej republiky vykonávať na plný alebo polovičný úväzok. Pri práci ktorú vykonáva u zamestnávateľa je potrebné dodržiavať určitú pracovnú disciplínu.

Pracovná disciplína zahŕňa viacero ustanovení so Zákonníka prace. Tie ustanovenia sú:•Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru•Základné povinnosti zamestnanca•Základné povinnosti vedúcich zamestnancov•Pracovný poriadokPovinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru podľa § 47 sú vyberám:„Zamestnávateľ je povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, vytvárať podmienky pre úspešné plnenie jeho pracovných úloh a dodržiavať ostatné pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi a kolektívnou zmluvou“ (Zák. č. 311/2001, Z.z., § 47 ods. 1 pís. a.).

„Zamestnanec je povinný podľa pokynov zamestnávateľa a vedúcich pracovníkov vykonávať osobne práce podľa pracovnej zmluvy v stanovenej pracovnej dobe a dodržiavať pracovnú disciplínu“ (Zák. č. 311/2001, Z.z., § 47 ods. 1 pís. b.).

„Pri nástupe do zamestnania je zamestnávateľ povinný zamestnanca oboznámiť s pracovným poriadkom, s kolektívnou zmluvou a s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na prácu ním vykonávanú, s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré musí zamestnanec pri svojej práci dodržiavať (Zák.

č. 311/2001, Z.z., § 47 ods. 2 pís. b.).

Pri porovnaní § 47 Zákonníka práce s § 35 Českého Zákonníka práce ktoré sú dosť podobné som zistil že pri poslednom bode Český Zákonník prace sa odvoláva na § 82 kde sa hovorí o pracovnom nariadení. Tieto dva paragrafy – Český a Slovenský sú dosť podobné ale Český má výhodu lebo sa odvoláva na ďalší paragraf číže na ten kde je to viacej definovane. V Slovenské znenie tu výhodu nemá čiže je ohraničené.

Základné povinnosti zamestnanca z pracovného pomeru podľa § 81 Zákonníka práce a § 8 so Zákona o výkone práce vo verejnom záujme sú...