English And ICT

Essay by PaperNerd ContributorCollege, Undergraduate August 2001

download word file, 2 pages 4.0

Downloaded 6 times

Listening 1. www.bbc.co.uk meer specifiek: www.bbc.co.uk/littlekids/stories/index.shtml Hier kan je naar enkele kinderverhaaltjes luisteren, gesproke in "˜native English' 2. www.collegenet.nl Kies in het rechts frame (rechterkant) voor "˜Vakken' In het linker frame kies (linkerkant) je onder talen "˜Engels' Kies Luistervaardigheid Kies Algemeen Je kan er informatie vergaren over over kranten en radio's van landen waar me Engels spreekt.

3. www.efl.net ComAudio Online Je kan er naar fragmenten luisteren on line. Als je op de moeilijke woorden klikt, krijg je uitleg bij deze woorden in he Engels Com Audio In principe kan je een programma downloaden om de fragmenten te beluisteren. Bij het kiezen van een fragment moet je het geluidsbestand ( = het luisterfragment) Unzippen Reading-Speaking 1. www.aitech.ac.jp/~iteslj · Lessons ð Deliver a Persuasive Speech Dit is een uitgewerkte les over "˜persuasive speech' ð Finding a job Dit is een uitgewerkte les over gericht lezen · Projects ð Activities for ESL Students Vbn: selfstudy quizzes, grammar quizzes,"¦ ð Coversation questions Vragen die je kan gebruiken als inleiding op een bepaald onderwerp 2.

www.comenius.com · Imporve your English by Fluency Through Fables Je kan een tekstje lezen en erna eventueel proberen de woordencshat oefeningen erna op te lossen.

· Links Hier vind je enkele links die je kan gebruiken 3. www.teflfarm.com · English for pleasure Dit kies in het linkerframe (linkerkant) Hier vind je leestekstjes in de onderdelen: News, Curios, Poem · Communicate Dit kies je in het linkerframe (linkerkant) Hier heb je de mogelijkheid om e-mails uit te wisselen met andere leerkrachten, gedichtjes on line te zetten. => Dit is een leuke oefening voor schrijven 4. www.soon.org.uk/content.htm · Learning English ð What is the potentional for learning English? Interessant te gebruiken voor Engels maar ook voor andere talen ð Online dictionary ð What is christmas all about Leesmateriaal over het onderwerp...