Naar één Europese betaalmarkt

Essay by DennisV November 2014

download word file, 4 pages 0.0

Dennis Valentin 3C

11111658

Docente: Mevr. B.G.L.M Broersma

NAAR ÉÉN EUROPESE BETAALMARKT In het verdrag van Rome in 1957 werd te totstandkoming van een interne gezamenlijke markt genoemd als een van de centrale doelstellingen van de Europese samenwerking. Dit houdt in dat sinds de jaren 60 er wordt gewerkt aan de opheffing van handelsbarrières tussen lidstaten van de Europese unie om één gezamenlijke markt te creëren. Een gemeenschappelijke markt zonder handelsbarrières houdt in dat er vrij verkeer van goederen, producten, personen en kapitaal mogelijk is. Het creëren van deze gezamenlijke ook wel interne markt heeft verdere Europese samenwerking gestimuleerd. Zo heeft de interne markt geleid tot de oprichting van de Economische Monetaire Unie en de invoering van de gemeenschappelijke munt.

De Economische Monetaire Unie is in 1992 vastgelegd in het Verdrag van Maastricht. In dit verdrag werden de afspraken vastgelegd om de Europese economieën en munteenheden meer op één lijn te krijgen. Dit resulteerde in de invoering van de Europese eenheidsmunt, de euro. Dit zorgde ervoor dat de Europese Centrale Bank werd opgericht, deze instelling moet onder andere zorgen voor een goed rentebeleid. Ook geeft de ECB munten en biljetten uit, coördineert de samenwerking op Europees niveau en houdt toezicht op de stabiliteit van de financiële sector. Dit moest ervoor zorgen dat het vertrouwen ten opzichte van de euro bij de burgers verhoogt. Momenteel is de euro ingevoerd bij de 18 lidstaten van de eurozone. In de Europese Verdragen is afgesproken dat alle EU-­‐ landen overstappen op de euro als ze voldoen aan een aantal economische voorwaarden. Deze economiische voorwaarden, de zogenaamde convergentiecriteria, zijn streng. Als voorbeeld moet de wisselkoers van hun munteenheid twee jaar stabiel zijn. Daarnaast mag de staatsschuld niet te hoog zijn.

Voor de contante betalingen wordt dus dezelfde munt gebruikt, maar voor pinnen in een ander...