Osvojenie si sveta fyzikálnych vecí

Essay by milwaUniversity, Master'sA, June 2012

download word file, 9 pages 0.0

Osvojenie si sveta fyzikálnych vecí

Abstract

Tento článok sa zaoberá kognitívnym vývojom dieťaťa a jeho chápania a osvojovania si sveta fyzikálnych vecí. Hovorí o niekoľkých existujúcich teóriách, z ktorých najzásadnejšia pochádza od Jeana Piageta, ktorá deťom do veku 8-9 mesiacov upiera chápanie fyzikálnych vecí ako objektov s vlastnosťami a nezávislou existenciou, ktorá sa riadi fyzikálnymi zákonmi. Táto teória a hlavne metodológia experimentov je spochybňovaná Renée Baillargeonovou a Elizabeth Spelkeovou, ktoré predložili svoj vlastný pohľad podložený výsledkami ich experimentov.

Úvod

Donedávna sa verilo, že malé deti do určitého veku nemajú ani základnú predstavu a znalosti o svete fyzikálnych vecí oproti dospelým jedincom. Piaget tvrdil, že deti nevedia, že objekt pokračuje vo svojej existencii po tom, čo je odstránený z ich pohľadu alebo zakrytý. K tomuto záveru dospel kvôli tendencii detí neúspešne absolvovať testy, ktoré vyžadovali hľadanie skrytého predmetu. Dnes už vieme, že to tak pravdepodobne nie je. Naopak, mnohé štúdie od rôznych autorov (hlavne Baillargeon, Spelke) hovoria o tom, že deti nielenže majú predstavu o svete a základných fyzikálnych javoch, ale tiež majú aj očakávania o udalostiach, ktoré si vytvárajú na základe svojej reprezentácie fyzikálneho sveta.

V tejto práci vám predstavíme významné štúdie z tejto oblasti.

Piagetova teória

Piaget rád porovnával vývoj znalostí dieťaťa o fyzickom svete k astronómii 16. storočia. (Spelke, 1991). Podobne ako vtedy ľudia konštruovali model heliocentrickej sústavy, tak si podľa Piageta aj dieťa konštruuje svoj model sveta. Verí, že jeho percepcia a akcie priamo ovplyvňujú svet okolo neho a on je jeho centrom. Toto je manifestácia tzv. egocentrizmu. Deti určitého veku až do ôsmich až deviatich mesiacov nevnímajú samostatnú existenciu objektov, ktorá je nezávislá od ich bytia. Objekty začínajú existovať až vtedy, ak sa nejakým spôsobom dostanú do pozornosti detí a ich zmyslov a prestanú existovať v momente, ak sa z tejto pozornosti vytratia. Piaget túto svoju...