Essays Tagged: "koje"

Esej iz Pedagogije o razvoju crtanja. Crtez kao projekcija. Crtez kao test inteligencije.

i u vezu papir i olovku, i poèinje da shvrlja. Izmedju 12 i 18 meseci dete podra ava pokrete koje izvode stariji ali prilièno bezuspeshno. Dvogodishnje dete ima izve banije pokrete i raz ... kazao sto sa ukuæanima), a dete æe po potrebi izmeniti velièine i boje elemenata koje prikazuje ako su ti predmeti razlièite va nosti npr. No, ovaj stvaralaèki odnos p ...

(2 pages) 19 0 4.0 Jul/2003

Subjects: Social Science Essays > Psychology

Raèun diobe

: ...: an (1.2.)Iz jednad be (1.2.) se vidi da su dijelovi Xi (i = 1...n) zadane velièine S, koje treba dobiti rijeshavanjem jednad bi (1.1.) i (1.2.), upravno razmjerni omjerima ai (i = 1 ...n ... bu (1.1.) dobije se da je faktor proporcionalnosti k jednak:Na poslijetku se dobiju dijelovi Xi na koje treba razdijeliti zadanu velièinu S:.................................................... ...

(23 pages) 21 0 3.9 Mar/2004

Subjects: Science Essays > Mathematics

DESKRIPTIVNA ANALIZA

tope rasta u privredi). Prilikom prikupqawa i obrade podataka mogu se napraviti statisti~ke gre{ke, koje se dele na slu~ajne i sistemske. Slu~ajne gre{ke nemaju veliki uticaj na ishod istra`ivawa, dok ... tima posmatrane pojave i ima pravu nultu vrednost, pa je i prema tome najpreciznija. Merne jedinice koje se koriste su, kao i kod svih ve} pomenutih mernih skala, utv|ene dogovorno.PRIMER: u Srbiji se ...

(29 pages) 3581 0 0.0 Oct/2007

Subjects: Science Essays > Mathematics

Revolucionari i klasne borbe u delu "Kuca duhova" Izabele Aljende

; (Aljende 72). “Pedro Garsija Mladji ga je mrzeo, iako nikada nije imenovao to mucno osecanje koje ga je zbunjivalo i peklo u dusi” (Aljende 73). Ipak znao je da nikada nece smeti da mu pro ...

(4 pages) 1239 0 0.0 Jun/2008

Subjects: Literature Research Papers > World Literature