Jesu li ljudska prava univerzalna kao što to naglašava liberalna teorija?

Essay by mihaela123College, UndergraduateA, June 2014

download word file, 10 pages 0.0

Downloaded 2 times

Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Kolegij: Uvod u studij međunarodne politike

Nositelj kolegija: Prof. dr. sc. Dejan Jović

Nastavnici na kolegiju: Prof. dr. sc. Dejan Jović i Dr. sc. Senada Šelo-Šabić

Student/ica: Mihaela Prka

BITI ILI NE BITI JEDINSTVEN? PITANJE JE SAD.

Jesu li ljudska prava univerzalna kao što to naglašava liberalna teorija?

Sažetak:

Liberalna teorija zastupa koncepciju individualizma i individualne autonomije, ali ipak ona univerzalizira ljudska prava kao nešto što je temeljno pravednom životu i što je ljudima prirodno dano rođenjem. Liberalna država trebala bi služiti kao "neutralan" okvir zaštite sa temeljem na slobodi pojedinca, ali isto tako kontradiktorna je u smislu zaštite slobode njenim ograničavanjem. Kroz aspekte vremena, prostora i kulture poimanje ljudske slobode se različito shvaćalo, a s tim povezano, i svijest o ljudskim pravima. Pronalazimo različite oblike ljudskih prava kao individualnih prava pojedinaca, grupa ili kultura u sukobu sa liberalnom teorijom koja naglašava današnje poimanje ljudskih prava u "zapadnom modelu" vrijednosti kao univerzalnima i općeprihvaćenima.

Liberalna teorija koja se smatra zaštitnikom ljudskih prava i individualnosti, zapravo krši slobodu individue( ili kolektiva) ne uvažavajući vrijednosti preko kojih on svoja prava uviđa.

Ovaj esej bavi se liberalnim shvaćanjem univerzalnih ljudskih prava, te ovisnosti tih istih prava o kulturi, vremenu i prostoru. Glavni argument koji se iznosi je kontradiktornost liberalne teorije u pogledu individualizma s jedne, te univerzalizma s druge strane. Nije mi namjera potkopati, niti umanjiti prestiž koji liberalna tradicija ima u svijetu, nego samo navesti na propitkivanje olakog i površnog shvaćanja liberalne koncepcije univerzalnih ljudskih prava. Kroz esej biti će prikazani osnovni temelji liberalne doktrine i implikacije koje donose na području ljudskih prava. Poseban naglasak je stavljen na pojam slobode u liberalnoj teorije kao temelja na kojem se svijest o ljudskim pravima gradi. Našu tezu o ovisnosti ljudskih prava o nizu različitih utjecaja ograničit ću na...