Moderna vs postmoderna.

Essay by gabikaUniversity, Bachelor's January 2004

download word file, 7 pages 0.0

Downloaded 37 times
Keywords , , , ,

Úvod

Mnohí myslitelia dneshnej doby sú toho názoru, e sme na prahu novej éry v dejinách spoločnosti. Niektorí sociológovia a politológovia hovoria o postmoderne, iní eshte stále ostávajú pri koncepcii moderny. Rôzny ľudia na rôznych miestach ponúkajú rôzne odpovede.

19. storočie prinieslo modernizačné procesy, ktoré spôsobili rozklad stavovskej agrárnej spoločnosti. 20. storočie prinieslo informačné technológie, komunikačné masmédiá, hromadnú dopravu, nárast integrácie a globálnych trhov. Tieto prvky spôsobili spoločenskú transformáciu, zmazali kontúry industriálnych shatov a hranice národných shtátov. 21. storočie prinieslo procesy individualizácie a globalizácie, ktoré spôsobili, e postindustriálne, vysokotechnizované a diferencované spoločnosti podliehajú prevratným shtrukturálnym zmenám. Menia sa ivotné podmienky ľudí. Istota, e vieme, kde sme a kam smerujeme, dôveru vo vzdelanie, prácu a spoločenské postavenie sa vytratila. Celosvetové procesy modernizácie neprebiehajú lineárne, ale zmietajú sa v rozporoch. Sociálna realita sa nedá postihnúť len jednou koncepciou spoločnosti.

Sociálna zmena začala akcelerovať u pred 300 rokmi. Pokračuje v takej nevídanej podobe, e teórie a poznatky, ktoré boli vytvorené o modernej dobe, u nevysvetľujú spoločnosť, v ktorej sa nahcádzame dnes.

Niektorí sociológovia vshak napriek tomu neakceptujú existenciu postmoderny a naďalej pou ívajú termín moderny. Ku ktorej koncepcii sa vshak máme prikloniť? Ako vraví Zygmunt Bauman: je súčasná spoločnosť pes alebo mačka? Juergen Habermas tvrdí: "tvár, ktorú začala formovať modernita, eshte nie je dokončená". Antony Giddens hovorí o "neskorej modernite", i keď ide o úplne zmenený obraz sveta. Ralf Dahrendorf spomína naďalej len modernu a Ulrich Beck pou íva termín "reflexívna modernita". Aký názov ponesie tento svet, je eshte stále záhadou. Existuje na to mnoho názorov. Filozofovia a sociológovia, ktorí pou ívajú ideu postmoderny, sa nezhodujú ani na tom, či táto prebieha alebo len bude prebiehať či je tento vývoj pozitívny alebo naopak negatívny. Existujú vshak základné body, v ktorých sú teórie o postmoderne zhodné.

Najprv by som sa rada venovala zvláshť znakom...