VM motor marketing plan

Essay by huonghenUniversity, Master'sB+, September 2012

download word file, 156 pages 0.0

Downloaded 2 times

Xây dựng chiến lược truyền thông Marketing của công ty ôtô VEAM - Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp

MỤC LỤC

1Xây dựng chiến lược truyền thông Marketing của công ty ôtô VEAM - Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp �

1MỤC LỤC �

4DANH SÁCH BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ �

5LỜI MỞ ĐẦU �

8CHÆ¯Æ NG I: CÆ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠCH ĐINH XÂY Dá»°NG CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP �

81.1 Chiến lược Marketing là gì �

81.1.1 Sự cần thiết của hoạch định chiến lược Marketing �

91.1.2 Tầm quan trọng của hoạch định chiến lược Marketing �

101.1.3 Tính tất yếu khách quan phải hoạch định chiến lược của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường �

111.2 Quá trình hoạch định chiến lược �

111.2.1 Khái niệm �

111.2.2 Yêu cầu của quá trình hoạch định chiến lược Marketing �

111.2.3 Nội dung của quy trình hoạch định chiến lược Marketing �

121.3 Các mô hình hoạch định chiến lược Marketing �

121.3.1 Ma trận SWOT �

201.5 Một số chiến lược Marketing điển hình �

21CHÆ¯Æ NG II: GIỚI THIỆU VỀ NHÀ MÁY SẢN XUẤT Ô TÔ VEAM MOTOR �

212. 1 Tổng quan về Tổng công ty Máy động lực và máy công nghiệp Việt Nam �

212.1.1 Quá trình hình thà nh và phát triển của Tổng công ty Máy động lực và máy công nghiệp Việt Nam �

222.1.2 Lĩnh vực hoạt động chính của VEAM: �

222.1.3 Các đơn vị thà nh viên: �

232.2 Giới thiệu về Công ty Ô tô VEAM �

232.2 Cơ cấu bộ máy quản lý của Nhà máy ô tô VEAM �

232.2.1 Sơ đồ cơ cấu bộ máy...