Medzinarodny marketing=globalny marketing

Essay by laraa February 2006

download word file, 3 pages 0.0

Downloaded 20 times

1.Chápanie medzinárodného marketingu

Tradičný medzinárodný marketing - MULTIDOMESTICKY

Globálny medzinárodný marketing

PESTLE - formy vstupu na zahraničný trh

Zdroje sekundárnych informácii

Problémy sekundárneho výskumu

Medzinárodný marketingový mix

Medzinárodný marketingový mix a logistika

Produkt

Shpecifiká produktu

Problematika shtandardizácie a adaptácie

Problematika BRENDINGU

Cena

Základné cenové stratégie

Medzinárodný platobný systém

Dokumentácia, cena, zmenky, sheky, úvery

Faktory, ktoré ovplyvňujú marketingový mix

Implementácia marketingových stratégii

Tradičný medzinárodný marketing - na zahraničný trh orientované vedenie podniku a umiestnenie tovaru a slu ieb na zahraničnom trhu

Medzinárodný marketing

zahrňuje marketingové aktivity súvisiace s umiestňovaním produktov (tovarov, slu ieb ) mimo krajiny svojho pôvodu

ide o koncepciu podnikania determinovanú trhom a orientovanú na trh, orientuje sa na shirshie dimenzie, ne na dimenzie domáceho trhu

medzinárodný marketing nie je len o vstupe na zahraničný trh

ide o tvz: " M O S T" medzi miestom produkcie a miestom nákupu, spotreby, pričom kupujúci sídli v inej krajine má svoju vlastnú kultúru, jazyk, ktorým mô e byť odlishný od kultúry a jazyka producenta.

Nemusí v dy fyzicky prechádzať cez hranice

Z hľadiska medzinárodného marketingu máme k dispozícii:

Vlastnú organizáciu (auto)

Vnútorné potencie ( 4P, 7P)

Vnútorný potenciál (schopnosti marketingových znalostí, schopnosti shoférovania auta)

" CHCEM IST NEIKAM KDE SOM ESTE NEBOL A CHCEM TAM NIECO

DOSIAHNUT"

" CHCEM SA TAM ZVIDITELNIT NAJMA POMOCOU P E S T L E"

Medzinárodný marketing je o uspokojení potrieb pričom pomôcky pomocou ktorých sa dosahujú ,mô u byť rôzne - rôznorodé.

6 rozhodnutí medzinárodného marketingu:

1. Skúmanie medzinárodného prostredia

2. Rozhodovanie o expanzii do zahraničia

3. Rozhodovanie o výbere trhu

4. Rozhodovanie o spôsobe vstupu na trh

5. Rozhodovanie o marketingovom programe

6. Rozhodovanie o organizácii marketingu

+ P E S T L E

1. Skúmanie medzinárodného prostredia

Prostredie

Neovplyvniteľné - musíme sa mu prispôsobiť

Formy vstupu na zahraničný trh

Existuje celý rad...