opdracht 1.8.3. Moderne strategiebenaderingen

Essay by SalsamkarUniversity, Master's November 2014

download word file, 9 pages 0.0

Invulsjabloon bij opdrachten binnen ASM

Bij opdrachten binnen de cursus ASM, die door een docent beoordeeld moeten worden, dient u bij elke opdracht de volgende gegevens in te vullen:

Opdrachtnummer:

(3 cijfers, zijnde blok, taak en opdracht)

Opdracht 1.8.3.

Opdrachtnaam (indien van toepassing)

Moderne strategiebenaderingen

Datum van inzending

27-10-2014

Voor- en achternaam

Saad Abdulmahmoud

Studentnummer

851532293

Telefoon privé en/of zakelijk

020-6960991 en 0612989620

E-mail adres(sen)

sabdulmahmoud@gmail.com

Eventuele opmerkingen

Uitwerking van de opdracht

Probeer voor de keuzen ten aanzien van de sleutelvraagstukken argumenten voor ondersteuning of kritiek te vinden in de Business model Canvas benadering en de Blue Ocean Strategy benadering:

Casus Cirque du Soleil:

Het doelstellingsvraagstuk: (spanningsveld tussen shareholder en stakeholder perspective)

Voor de belangen van de stakeholders in een bedrijf, is de aantekening van Charkham belangrijk: het management heeft meer belangen te dienen dan die van de shareholders. Het management moet ook de belangen van de medewerkers, de cliënten, de leveranciers, de banken en de gemeenschap dienen.

Een bedrijf kan niet slagen zonder de belangen van al deze groepen in acht te nemen. [1: ibid]

Een stakeholder is die groep zonder wiens ondersteuning, de organisatie niet kanbestaan. Zij kunnen de prestatie, activiteiten- en doelstellingen van de organisatie beïnvloeden. [2: The Stanford Resarch Institute´s definition. In: Th. Clarke the stakeholder corporation: A business philosopy for the information age. OU Reader. 2013. P.125.]

De belangen van alle stakeholders dienen is voor Cirque van begin al een doel op zich geweest. Cirque heeft duale doelen nagestreefd het artistieke en tegelijkertijd winst maken. In de cijfers van het bedrijf en aan de bezoekers aantallen terug te zien dat het Cirque gelukt is de twee doelen te realiseren.

Dat Cirque alle belangen van de stakeholders dient is ook terug te lezen in de woorden van Guy Laliberté, oprichter, president en Chief van...