SWOT analys av Island

Essay by hejtjaduHigh School, 12th gradeB, November 2014

download word file, 7 pages 0.0

Makroekonomisk landanalys av Island

Inledning

Söder om norra polcirkeln bildades efter många vulkanutbrott Europas näst största ö, Island. Island är en liten ekonomi och räknas som ett I-land. Landet har en ytterst liten befolkning på ca 315 000 invånare och är därför europas mest glesbefolkade land. Landet är rankat som det 108:e största landet i världen med avseende på landarealen. [1: CIA World Factbook, 2014][2: Wikipedia, 2014][3: CIA World Factbook, 2014]

Island drabbades väldigt hårt av den internationella finanskrisen efter 2008 eftersom Island vid milleniumskiftet gick igenom en reform. Island utvecklades från en fiskenation till en finansaktör. Från slutet på 1990-talet köpte isländska banker, finansbolag, riskkapitalister upp företag utanför landet, särskilt i Storbritannien, Skandinavien och USA. Investeringarna växte sig flera gånger större än Islands totala BNP och landet blev under den tiden världens snabbast växande ekonomi, fram tills bankerna gick i konkurs. Företag gick i konkurs, islännigar förlorade arbete, inkomst och sparkapital.

De isländska privatiserade bankerna "levde utöver sina förutsättningar" eftersom de investerade utan att ha de verkliga pengarna. Finanskrisen ledde till att landet 2010 ansökte om medlemskap i EU.

År 2010 ansökte Island om medlemskap i EU, främst för att inte riskera en ny finanskris och för att stabilisera landet. Island är ännu inte medlemar i EU men de är delaktiga i fler handelsavtal som ger dem många tillhörigheter och tryggheter på den internationella marknaden. År 1995 gick Island med i WTO, landet är också medlem i Friends of Fish (fofs) , G-10 samt är de med i "W52"sponsors.[4: NE][5: http://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/iceland_e.htm]

Islands höga levnadsstandard och krisens påverkan

Efter Islands kollaps föll den isländska aktiemarknaden med 90% och Islands tre största banker gick i konkurs. Landet fick över 10 miljader i lån från IMF och andra länder bland annat för att stödja de statliga garantierna för utländska investerare,