Japan

Essay by Anonymous UserHigh School, 10th gradeB-, October 1996

download word file, 16 pages 3.3

Downloaded 157 times
Keywords , , , ,

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2

Inledning 3

Sammanfattning 4

Allmänt 5

Japans industriella 6

struktur

Faktorer som bidragit 11

till Japans framgångar

Jämförelse mellan 14

Sverige och Japan

Källförteckning 18

Bilaga 19

Inledning

Sverige är nu i en djup lågkonjunktur, med massor av 'sparpaket'. Därför tyckte jag att det skulle vara intressant att titta på just en av världens största och starkaste marknadseko-nomier och se vad som skiljer den mot Sverige. Jag valde inte USA utan Japan som kommer lite i skymundan mot den stora jätten i Väst.

Jag kommer att ta upp lite om företagsstruktur d v s om de är konglomerat eller ej, stort eller litet o s v. Sedan tänkte jag ta upp lite om inställningen till arbete hos japanerna, d v s hur deras tra-ditioner är i förhållande till arbetet.

På det här sättet tänkte jag påvisa vad som gör Japan till en rela-tivt solid ekonomi.

Jag vill också visa vad som gjort att Japan har haft så otroliga framgångar speciellt efter andra världskriget.

Sammanfattning

Japan är ett relativt litet land, men ändå har det utvecklat en väl-digt stark ekonomi. Bristen på tillgångar och det isolerade läget har lett till att japanerna måste ha en effektiv handel över grän-serna.

Japan har ett välutvecklat industridepartement som samarbetar dagligen med industrin och fungerar som ett samordnings- och rådgivningsorgan.

De stora industrigrupperna står för hälften av Japans förädlings-värde, men bara ca 1/5 av sysselsättningen. Detta beror främst på att industrigrupperna tillämpar livstidsanställning och seniori-tets-systemet vilka är mycket kostsamma, men ger många fördelar bl a effektiva arbetare. Industrigrupperna samarbetar med små- och medelstora företag, de hjälper dem med bl a finansiering och råd-givning. I gengäld arbetar de mindre företagen lojalt för de stora och blir som ett slags säkerhetsområde för dem.

De flesta japanerna sparar för en oviss framtid,