Essays Tagged: "Jest"

Analysis of Shylock In Shakespeare’s Merchant of Venice

and whenhe is not repaid he insists on revenge. In the play Shylockloans Antonio money, and out of jest he suggests that shouldthe loan not be repaid in time Shylock may cut off one poundof flesh fro ...

(1 pages) 60 0 4.0 Nov/1996

Subjects: Literature Research Papers > European Literature > Authors > Shakespeare

What Goes Around Comes Around. Speaks of "The Black Cat," by Edgar Allan Poe

nt of his character when he writes "mytenderness of heart was even so conspicuous as to make me the jest of my companions"(80). Healso characterizes his animal friends as "unselfish" and their love as ...

(5 pages) 94 0 3.4 Jan/1997

Subjects: Literature Research Papers > North American > Authors > Edgar Allan Poe

Na podstawie wybranych lektur oraz w"asnych przemyoeleñ napisz, jakie funkcje powinna - twoim zdaniem - spe"niaæ literatura.

i, uczuæ i pragnieñ, ale równie¿ opinii, s¹dów, pogl¹dów politycznych i innych. Dlatego nie jest zaskoczeniem, ¿e twórcy i teoretycy literatury na przestrzeni epok wci¹¿ spieraj¹ siê w t ... zwi¹zanych z propagowaniem hase" politycznych czy te¿ pewnych postaw obywatelskich. Oczywioecie, jest to pewne uproszczenie, aczkolwiek nie sposób zaprzeczyæ, ¿e literatura nie musi ju¿ w tak o ...

(11 pages) 38 0 5.0 Jan/2003

Subjects: Literature Research Papers > European Literature

Panna Izabela £êcka - kobieta czy lalka? (na podstawie powieoeci Boles"awa Prusa pt. "Lalka")

circ;cka - kobieta czy lalka?(na podstawie powieoeci Boles"awa Prusa pt. "Lalka")"Panna Izabela nie jest <<lalk¹>>, lalk¹ - jest lalka Heluni Stawskiej." - twierdzi" uparcie Bole ... de; w tytule utworu. Byæ mo¿e jednak, wbrewtemu, co powtarza" wielokrotnie sam pisarz, jest odrobinê s"usznooeci w interpretacji Oewiêtochowskiego. Kim¿e bowiem jest pa ...

(4 pages) 26 0 5.0 Jan/2003

Subjects: Literature Research Papers

Relationships

he time it does not last. Unfortunately, real life relationships don't have that "Romeo and Juliet" jest to them. William Shakespeare portrays a romanticism that just doesn't happen in our day and age ...

(3 pages) 67 0 0.0 Jan/2004

Subjects: Social Science Essays > Controversial Issues

Thomas Gradgrind Junior

resting at the beginning. However, this time I was right. It was pretty boring. I could not get the jest of it and didn't really get the idea. The only thing, the only character I can write about, tal ...

(2 pages) 19 0 5.0 Feb/2004

Subjects: Literature Research Papers > European Literature > Authors > Charles Dickens

Czym jest samotnooeæ? - w oparciu o Króla Edypa Sofoklesa

Czym jest samotnooeæ? Mo¿na siê zastanawiaæ czy samotnooeæ jest stanem, cz ... czy te¿ wybiera j¹ dobrowolnie? Czy mo¿na unikn¹æ samotnooeci? Trudno jest jednoznacznie okreoeliæ czym jest samotnooeæ, gdy¿ nale¿y ona do zjaw ... ddaæ schematycznym definicjom. Samotnooeæ mo¿e mieæ wiele przyczyn. Czasem jest ona wynikiem negatywnego stosunku do oewiata, czasem jest niezawiniona przez cz"owieka i wynika ...

(3 pages) 15 0 0.0 Mar/2004

Subjects: Literature Research Papers

Immanuel Kant - co to jest ooewiecenie?

udzkooeci nadano tak¹ nazwê? Przejoecie pomiêdzy poszczególnymi epokami nie jest jednym krótkim momentem, ani nie decyduje o tym jedno, nawet je¿eli bardzo wa&iqu ... ;tkim momentem, ani nie decyduje o tym jedno, nawet je¿eli bardzo wa¿ne, wydarzenie - jest to d"ugotrwa"y ci¹g zdarzeñ, które zmieniaj¹ powoli ludzkooeæ i z ...

(16 pages) 30 0 3.0 Mar/2004

Subjects: Humanities Essays > Philosophy > Modern Philosophy

Jest and Earnest Essay by David Woolf

Jest and Earnest essayby David Woolf Annie Dillard's "Jest and Earnest" is a complete contrad ... diction. It compares three different points of views. The title itself is a juxtaposition, the word jest has to do with fun, and earnest is a sort of conservative seriousness. Dillard tries to convey ... eauty, and finally to a vision of both. From the get go, Dillard describes to us a scene in "jest" with frogs of all sorts laying in different positions. Some are above, some are below, and sti ...

(2 pages) 15 0 5.0 Jun/2004

Subjects: Literature Research Papers > North American > Authors > Ernest Hemingway

PODEJMOWANIE DECYZJI W ZARZĄDZANIU

jmować decyzję,-dokonywać wyboru,-rozwiązywać problem.Podejmowanie decyzji jest to proces wyboru jakiegoś działania celem rozstrzygnięcia określonego probl ... ań związany z wyborem jednej ze zbioru wielu możliwości, gdzie sam wybór jest zaledwie częścią podejmowania decyzji.Rozwiązanie problemu odnosi się ...

(16 pages) 18 0 4.5 Jan/2005

Subjects: Businesss Research Papers > Management

Analiza progu rentowności

Analiza progu rentownościAnaliza progu rentowności jest częścią tzw. analizy CVP ( cost - volume - profit analysis), lub analizy punkt&o ... lającym rozmiar produkcji i sprzedaży w którym założenie liniowości jest dotrzymane.Podstawą analizy CVP jest podział kosztów na stałe i zmienne, ... ca.Z punktu widzenia możliwości trwania jednostki gospodarczej szczególnie istotna jest znajomość tej części obszaru jej zdolności wytwórczej, w kt&oac ...

(14 pages) 22 0 0.0 Feb/2005

Subjects: Businesss Research Papers

System kalkulacji procesowej

System kalkulacji procesowej jest stosowany w tych branżach, gdzie firma wytwarza jednolite, proste wyroby lub usługi w ... 22;y chemiczne, cement, benzyna, farby, przemysł odzieżowy. Zamierzeniem tego systemu nie jest dokonywane rozliczanie kosztów produkcji na pojedyncze zamówienia. koszt pojedync ... y)1) Przepływ kosztów w systemie kalkulacji procesowejW kalkulacji procesowej produkcja jest przenoszona z jednego procesu do następnego, aż do zakończenia produkcji. Zako&# ...

(3 pages) 15 0 0.0 Feb/2005

Subjects: Businesss Research Papers

Prawo handlowe

anych przez państwo i zagwarantowanych przymusem państwowym. Prawo dzieli się. Prawo jest nierozerwalnie związane z państwem.Ze względu na sposób tworzenia prawa w ... asady ruchu drogowego)3. Normy, przepisy prawne, zasady i instytucje prawnePrzepis prawny - jest to część ustawy lub innego aktu normatywnego. Np. artykuł, paragraf, punkt, ...

(84 pages) 18 0 1.0 Feb/2005

Subjects: Businesss Research Papers

Papiery wartosciowe

z innej osoby na zlecenie - zawierają wskazania właściciela, ale możliwe jest przenoszenie praw z nich wynikających na inne osoby w formie indosu3. Ze wzglę ... być oferowane za pośrednictwem środków masowego przekazu , jeżeli oferta jest kierowana do szerszego grona osób (w przypadku Polski 300 osób) lub nieoznaczoneg ...

(8 pages) 16 0 5.0 Feb/2005

Subjects: Businesss Research Papers

Marketing - studium przypadków.

gdyż nie mieli problemów ze znalezieniem któregoś z oddziałów. Jest to nadal mocna strona tej instytucji.b) Orientacja na produkt- od 1-2 lat wyraźnie wida ... 63; Internet - możliwość zarządzania tym rachunkiem zdalnie, w domu klienta, co jest szczególnie atrakcyjne- umożliwia natychmiastową reakcję na zmianę k ...

(44 pages) 30 0 4.3 May/2006

Subjects: Businesss Research Papers > Marketing

Notes in Polish about the Srodowisko zagrozenia zdrowia

ałania społeczne i polityczne na poziomie indywidualnym i zbiorowym, których celem jest:-podniesienie stanu świadomości zdrowotnej społeczeństwa- krzewienie zdrowe ... owego stylu życia-tworzenie warunków sprzyjających zachorowańPromocja zdrowia jest realizowana przez:-aktywację społeczeństw lokalnych-aktywacje polityków-a ...

(5 pages) 1714 1 0.0 Jan/2007

Subjects: Humanities Essays

The trade of poisonous waste gases between countries - a project - Polish

latach, są zmiany klimatyczne. Badania naukowe dowodzą, iż przyczyną tych zmian jest emisja tzw. gazów cieplarnianych, związana z rosnącym tempem rozwoju gospodarc ... ochronę środowiska i realizację zrównoważonego rozwoju w skali globalnej jest Protokół z Kioto. Podczas konferencji w Kioto w 1997 r. podpisano protokó ...

(7 pages) 2892 0 5.0 Jan/2007

Subjects: Science Essays > Atmospheric Sciences

Zaprezentuj różne ujęcia motywu szczęścia - analiza wybranych utworów.

ujęcia motywu szczęścia należy zastanowić się czym tak naprawdę jest szczęście i jak można je osiągnąć? Wyraz ten ma wiele znaczeń ... ektywnym, jako zespół dodatnich wydarzeń. Wg tego pojęcia szczęście jest zatem powodzeniem lub pomyślnością. Drugie pojęcie mówi, że szc ...

(12 pages) 6366 0 0.0 Feb/2007

Subjects: Literature Research Papers

West Side Story: Anita

l;¯t let her go to the basement to deliver her message, because she is a Shark, and Sharks and Jest don¡¯t exactly click together. Instead of letting her go to the basement, the ...

(1 pages) 1010 0 0.0 Jul/2001

Subjects: Literature Research Papers

Charachter analysis banquo

both receive very ambitious prophecies from the three witches. Banquo takes his prediction in half-jest and cautions Macbeth from placing too much faith in the witches. By the end of the play, Macbet ...

(4 pages) 25 0 5.0 Feb/2008

Subjects: Literature Research Papers > European Literature > Authors > Shakespeare > Macbeth